บุรีรัมย์-หว่านเมล็ดปอเทือง ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากเนื่องในวันดินโลก

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ และประชาชนหว่านเมล็ดปอเทือง ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากเนื่องในวันดินโลก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งเช็คอิน ในอนาคต

(18 ต.ค. 61) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนหว่านเมล็ดปอเทืองบนเนื้อที่ 50 ไร่ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เนื่องในวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)

สำหรับปอเทืองที่ปลูกในครั้งนี้จะเจริญเติบโต ออกดอกสีเหลืองสะพรั่งเต็มท้องทุ่งนา แหล่งท่องเที่ยว (เช็คอิน) แห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต ซึ่งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากซึ่งเป็นสถานทีท่องเที่ยว สถานที่ออกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยม สถานที่แห่งนี้จะเป็น และเมื่อปอเทืองอายุ 45-55 วัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันดินโลก (World Soil Day) จะทำการไถกลบ ปอเทืองเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดต่อไปวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพ

วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน

บุรีรัมย์-หว่านเมล็ดปอเทือง ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากเนื่องในวันดินโลก

บุรีรัมย์-หว่านเมล็ดปอเทือง ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากเนื่องในวันดินโลก

บุรีรัมย์-หว่านเมล็ดปอเทือง ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากเนื่องในวันดินโลก

บุรีรัมย์-หว่านเมล็ดปอเทือง ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากเนื่องในวันดินโลก

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น