อบต.วังเหนือ จ.บุรีรัมย์ นิมนต์ “พระมหาสมปอง ตาลปุตโต” บรรยายธรรม สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา ให้ส่วนราชการ ชาวบ้าน นักเรียน และประชาชนตำบลวังเหนือ เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

(16 ส.ค.61) องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังเหนือ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับประชาชนในตำบลวังเหนือ สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ทั้งนี้ได้นิมนต์ พระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตโต มาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม

ซึ่งได้มีข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน คณะครู นักเรียน ประชาชนในตำบลวังเหนือ และใกล้เคียง ร่วม 1,000 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ที่อาคารอเนกประสงค์(โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลวังเหนือ ทุกเพศทุกวัย ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ ร่วมคิดร่วมทำ

ให้ประชาชนในตำบลวังเหนือมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนา หล่อหลอมและฝึกฝนให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข และเพื่อให้ประชาชนในตำบลวังเหนือได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสัญญา ชาญวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ กล่าวว่า การนำเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตมาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่นำพาชีวิตเข้าสู่อบายมุข ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ขาดจิตสาธารณะ และอีกหลายๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและแก้ให้ตรงจุด มีวิธีการที่ถูกต้องชัดเจนจึงจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างตรงจุดเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม “พระมหาสมปอง” เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2521 และบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันพระมหาสมปองจำพรรษาอยู่ที่วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง)กรุงเทพมหานคร

พระมหาสมปอง เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นใหม่ และนักบรรยายธรรมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นนักเขียนที่ผลิตผลงานและหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน จนได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัลนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย เช่นรางวัลพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจำปี 2551 เป็นต้น


พระมหาสมปอง

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น